Горбачук Володимир Мирославович

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

 

ФМФ

Навчальна програма дисципліни прикладана алгебра

Робоча програма

ІФФ

Семестр 1

Методичка лінійна алгебра та геометрія

Робоча навчальна програма

Семестр 2

Кратні та криволінійні інтеграли

Ряди

Робоча навчальна програма

 

Семестр 3

Робоча навчальна програма

ТФКЗ

 

 

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичної фізики з  1993 року. Працює на кафедрі з 1987 року

В 1984 році закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім.. Т.Г. Шевченка. В 1988 році захистив кандидатську дисертацію.

Читає лекції на фізико-математичному факультеті з курсу “Алгебра та теорія чисел” та на інженерно-фізичному факультеті “Курс вищої математики”.

Коло основних інтересів пов’язане з теорією диференціаль-операторних рівнянь в банахоховому та гільбертовому просторі, асимптотичною поведінкою розв’язків цих рівнянь, умовами єдності та гладкості цих розв’язків.

Є автором понад 28 наукови робіт. Багаторазово виступав з доповідями на престижних міжнародних конференціях та з’їздах.

До основних наукових публікацій належать:

1.  Горбачук В.М. Поведение на бесконечности решений эволюционных

уравнений// Докл.    АН УССР, сер.А,No9, 1985.с.13-15.

2.  Горбачук В.М. Мацишин Й.Т. О решениях эволюционных уравнений с

вырождением в банаховом пространстве.// В кн.: Спектральная теория диффе-ренциально-операторных уравнений.- Киев:Ин-т математики  АН УССР, 1986.с. 5-10.

3.  Горбачук В.М.  Об асимптотическом поведении решений

дифференциальных уравнений вбанаховом пространстве.// УМН,т.42, вып.4, 1987.с.162.

4.  Горбачук В.М. Поведение на бесконечности решений дифференциально-

операторного уравненияпервого порядка в банаховом пространстве. // Укр. мат. журн. т.40, No5,1988.с. 629-632.

5.  Горбачук В.М. Поведение на бесконечности решений дифференциально-

операторных уравнений.// ДАН СССР, т.308, No1, 1989.с.23-27.

6.  Горбачук В.М. Условия экспоненциальной устойчивости

дифференциального уравнения первогопорядка в банаховом пространстве.//     УМН , т. 45, No. 4, 1990. с.128.

7.  Горбачу В.М. Behavior at infinity of solutions of differential-operator

equations.// Soviet Math. Dokl., t. 40, No. 2, 1990.p.282-285.

8.  Горбачу В.М. О представлении и асимптотической единственности

решений      абстрактногопараболического уравнения.// УМН, т.48, No. 4, 1993. с.181

9. Горбачу В.М. Про єдиність розв'язку задачі Діріхле і Неймана

длядиференціально-операторного рівняння другого порядку

еліптичного типу на півосі. Укр.      мат. журн. т.46, No. 11, 1994. с.1564-

1568.

10. Горбачу В.М. Про розв’язність (n+1) раз інтегровної задачі Коші в класі

аналітичних вектор-функцій.// Доповіді НАН України  №6,2002. с.7-10.

11. Горбачук В.М. Горбачук М.Л. Про коректну розв’язність задачі Діріхле

для  диференціально-операторних рівнянь у банаховому просторі” // Укр.

мат.журн. 58, №11, 2006. с. 1462-1477.

Навчально-методична робота


Дидактичне забезпечення, підготовка та проведення навчальних занять всіх видів та контрольних заходів зі студентами ОКР бакалавр
Підготовлення та видання методичних розробок; Назва матеріалу: Вища математика. Частина 1: Лінійна алгебра. Аналітична геометрія. Елементи математичного аналізу. Методичні вказівки для самоконтролю збереження знань та вмінь з курсу вища математика для студентів інженерних спеціальностей денної та заочної форми навчання / Уклад.: Т.В. Авдєєва, Л.Г. Авраменко, О.В. Борисенко, В.М. Горбачук, Л.І. Поліщук. – К.: ІВЦ «Видавництво<<Політехніка>>», 2009,-106с.
Розроблення навчальний та робочих програм навчальний дисциплін, практик, опису кредитних модулів, РСО тощо; Назва дисципліни: Вища математика
Підвищення кваліфікації (стажування); Форма проведення: підвищення кваліфікації; Місце проведення: Український інститут інформаційних технологій в освіті


Науково-інноваційна робота


Доповідь на конференціях – міжнародних; Назва доповіді – Про розв’язність неоднорідних еліптичних рівнянь у банаховому просторі на всій осі; Автори – Горбачук В.М.; Місце проведення – м. Чернівці; Дата проведення: 08.06.2009
Доповідь на конференціях – закордонних; Назва держави – Росія; Назва доповіді – On solution on the whole axis of a second-order elleptic differential equation in a banah spase; Автори – Gorbachuk V.M.; Місце проведення – Москва; Дата проведення: 30.03.2009
Доповідь на конференціях – міжнародних; Назва доповіді – Умови існування обмежених розв’язків еліптичних рівнянь у банаховому просторі ; Автори – Горбачук В.М.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 27.08.2009


Організаційно-виховна робота


Відповідальний за напрям математика на ІФФ