Герасимчук Віктор Семенович

доктор фізико-математичних наук,

професор кафедри математичної фізики

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

Освіту отримав у Харківському і Донецькому державних університетах; 1980 – кандидат фізико-математичних наук, 1996 – доктор фізико-математичних наук, 2001 – профессор по кафедрі вищої математики, 1995 – член Нью-Йоркской Академії наук, 1996 – Soros Associate Professor; названий в збірках Who’sWho in the World (16th-21th Editions).

До 2003 року працював на кафедрі вищої математики і економетрії у Донбаській національній академії будівництва і архітектури послідовно як асистент, старший викладач, доцент, професор і завідувач кафедри. Потім – на посаді професора кафедри вищої математики Донецького національного технічного університету. Читав загальний курс з вищої математики для студентів факультету обчислювальної техніки.

З вересня 2007 року працює на посаді професора кафедри математичної фізики НТУУ. Викладає навчальні дисципліни “Методи математичної фізики” і “Основи теорії солітонів” на фізико-математичному факультеті та курс “Вища математика” на приладобудівному факультеті.

Співавтор відомих навчальних посібників:

1.  Герасимчук В.С., Васильченко Г.С., Кравцов В.І. Вища математика. Повний курс
у прикладах і задачах
: У 3 т. – К.: Книги України ЛТД, 2009-2010.

2.  Герасимчук В.С., Васильченко Г.С., Кравцов В.И. Курс классической математики
в примерах и задачах
: В 3 ч. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008-2009.

3.  Шалдырван В.А., Герасимчук В.С. Методы математической физики. – М., “Вузовская книга”, 2006, 512с.

4.  Шалдырван В.А., Герасимчук В.С. Классические задачи математической физики.
В 3 ч. / Мин-во освіти і науки України – Донецьк: ДонНУ, 1999-2002.

Напрями наукової діяльності – теоретична і математична фізика, сучасні методи нелінійної математичної фізики, теорії солітонов. У числі основних результатів – розробка на основі теорії збурень для солітонів теорії нелінійної динаміки магнітних неоднорідностей в магнітовпорядкованих кристалах з декількома магнітними підгратками в зовнішніх осцилюючих полях різної фізичної природи; передбачення дрейфу двофазних доменних структур, що існують в околі спін-орієнтаційних фазових переходів 1-го роду, в змінних полях. Теоретично обгрунтував можливість структурних фазових перетворень у впорядкованих гратках циліндричних магнітних доменів; побудував теорію просторової стабільності магнітних доменів, які існують в суміжних шарах багатошарових плівок, що мають різні структурні особливості.

Автор понад 140 наукових робіт, серед яких публікації:

-    Adsorption of polymer chains at two impenetrable interfaces. Письма в ЖЭТФ, 2011, Т.93, Вып.7-8, С.477-481.

-    Adsorption of polymer chains at penetrable interfaces. ЖЭТФ, 2011, Т.139, Вып.3, C. 587-596.

-    Динамика доменной границы в поле звуковой волны, распространяющейся в плоскости границы. ЖЭТФ, 2000, Т.118, Вып. 6(12), C. 1384-1390.

-    Динамика промежуточного состояния и межфазных доменных границ во внешнем осциллирующем магнитном поле. ЖЭТФ, 1997, Т.112, Вып.4(10), С.1374-1386.

-    Нелинейная динамика доменных границ в поле звуковой волны. ЖЭТФ, 1994, Т.106,
Вып. 4(10), С.1146-1155.

-    Структурные фазовые переходы в решетках ЦМД . Письма в ЖЭТФ, 1994, Т.59, Вып.7, С.467-470.

-    Дрейф доменных границ в слабых ферромагнетиках. ЖЭТФ, 1993, Т.103, Вып.1, С.151-162.

-    Дрейф доменных границ в антиферромагнетике. ЖЭТФ, 1992, Т.101, Вып.4, С.1360-1365.

-    Domain-wall and domain-structure dynamics in weak ferromagnets. Physical Review B, 1999, V.59, № 10, P.6966-6973.

-    Domain walls motion in antiferromagnets in microwave fields. Physical Review B, 1994, V.49,
№ 14, P.9608-9612.

-    Phase transitions  in bubble lattice under temperature lowering. Journal of Applied Physics, 1994, V.75(10), P.6092,

-    Induced motion of domain walls in multiferroics. Journal of Physics: Condensed Matter, 2009, V.21, P.176003(6pp).

-    Dynamics of domain walls in ferrimagnets in the field of an arbitrary polarized acoustic wave. Journal of Physics: Condensed Matter, 2000, V.12, № 13, P. 3119 –3129.

-    Domain wall dynamics in ferrite’s in an external oscillating magnetic field. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 1995, V.146, P.323-334.

-    Electric field induced drift motion of domain walls. Ferroelectrics, 1994, V.162, P.293-298.

-    Динамика доменных границ в слабых ферромагнетиках с квадратичным магнитоэлектри­ческим взаимодействием. ФТТ, 2012, Т.54, Вып.1, С. 79-84.

-    Влияние переменного магнитного поля на стационарные распределения намагниченности в слабых ферромагнетиках. ФТТ, 2008, Т.50, Вып.1, С.82-87.

-    Характер частотной зависимости амплитуды смещения доменной границы в поле звуковой волны. ФТТ, 2005, Т.47, Вып.11, С.2004-2008.

-    Динамика доменных границ в легкоплоскостном магнетике в поле звуковой волны. ФТТ, 2003, Т.45, Вып.1, С.119-123.

-    Вынужденное движение доменных границ в ферритах-гранатах в поле звуковой волны. ФТТ, 2001, Т.43, Вып.10, С. 1849-1855

-    Динамика межфазных доменных границ при фазовом переходе типа Морина. ФТТ, 1999, Т.41, Вып.2, С.274-283.

-    Вынужденные колебания доменных границ в ферримагнетиках во внешнем магнитном поле. ФТТ, 1995, Т.37, Вып.7, С.2021-2028.

-    Дрейф магнитных доменных границ в электрическом поле. ФТТ, 1994, Т.36, Вып.8,
С.324-332.

-    Влияние быстро осциллирующего магнитного поля на доменные границы с внутренней структурой. ФТТ, 1990, Т.32, Вып.2, С.391-397.

-    Дрейф доменных границ ab-типа в слабых ферромагнетиках. ФНТ, 2002, Т.28, № 12, С.1235-1238.

-    Особенности нелинейной динамики доменных границ в ферримагнетиках. ФНТ, 2001, Т.27, № 2, С.170-177.

-    Нелинейная динамика четырехподрешеточного антиферромагнетика La2CuO4. ФНТ, 1994, Т.20, № 2, С.142-149.

-    Динамика доменных границ ab-типа в магнетиках с квадратичным магнитоэлектричес­ким взаимодействием. Известия РАН, серия физическая, 2011, Т.75(8), С. 1110–1112.

-    Динамика крупномасштабных магнитных неоднородностей в сегнетомагнетиках с линейным магнитоэлектрическим эффектом. Известия РАН, серия физическая, 2009, Т.73(7), С. 958-960.

Член Спец. ради з захисту докторських (кандидатських) дисертацій (ДонФТІ НАНУ). Член оргкомітету міжнародної науково-технічної конференції “Прикладні задачі математики і механіки” (СевНТУ МОНУ).

Індекс Гірша   (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях)

 

Образование получил в Харьковском и Донецком государственных университетах. В 1980 г. присуждена ученая степень кандидата физ.-мат. наук; в 1984 г. присвоено ученое звание доцента. В 1996 г. присуждена ученая степень доктора физ.-мат. наук; в 2001 г. – присвоено ученое звание профессора.

До 2003 г. работал на кафедре высшей математики и эконометрии Донбасской национальной академии строительства и архитектуры последовательно в качестве ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора и заведующего кафедрой. Затем – в должности профессора кафедры высшей математики Донецкого национального технического университета. Читал общий курс высшей математики для студентов факультета вычислительной техники.

С сентября 2007 г. работает в должности профессора кафедры математической физики НТУУ. Преподает учебные дисциплины: “Методы математической физики” и спецкурс “Основы теории солитонов” на физико-математическом факультете, общий курс “Высшая математика” на приборостроительном факультете.

Соавтор известных учебных пособий:

1.  Герасимчук В.С., Васильченко Г.С., Кравцов В.І. Вища математика. Повний курс
у прикладах і задачах: У 3 т. – К.: Книги України ЛТД, 2009-2010.

2.  Герасимчук В.С., Васильченко Г.С., Кравцов В.И. Курс классической математики
в примерах и задачах: В 3 ч. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008-2009.

3.  Шалдырван В.А., Герасимчук В.С. Методы математической физики. – М., “Вузовская книга”, 2006, 512с.

4.  Шалдырван В.А., Герасимчук В.С. Классические задачи математической физики.
В 3 ч. / Мин-во образования и науки Украины – Донецк: ДонНУ, 1999-2002.

Направления научной деятельности – теоретическая и математическая физика, современные методы нелинейной математической физики, теория солитонов. Среди основных результатов – разработка на основе теории возмущений для солитонов теории нелинейной динамики магнитных неоднородностей в магнитоупорядоченных кристаллах с несколькими магнитными подрешетками во внешних осциллирующих полях разной физической природы; предсказание дрейфа двухфазных доменных структур, реализующихся при спин-ориентационных фазовых переходах 1-го рода, в переменных полях. Теоретически обосновал возможность структурных фазовых переходов в упорядоченных решетках цилиндрических магнитных доменов; построил теорию пространственной стабильности магнитных доменов, существующих в смежных слоях многослойных пленок, имеющих разные структурные особенности.

Автор более 140 научных работ.

Член Спец. совета по защитам докторских (кандидатских) диссертаций (ДонФТИ НАНУ). Член оргкомитета международной научно-технической конференции “Прикладные задачи математики и механики” (СевНТУ МОНУ).

Индекс Хирша .

 

Studied at the Kharkov State University, Faculty of Physics and Technology, and at the Donetsk State University. Obtained his university degree in theoretical physics with honors.

Obtained his Candidate in Physical and Mathematical Sciences (PhD) in 1980. Obtained his Doctorate in Physical and Mathematical Sciences (habilitation) in 1996. Has been working as a full professor in higher mathematics since 2001.

Worked at Donbass National Academy of Civil Engineering until 2003 at the Chair of Higher Mathematics sequentially as an assistant, senior lecturer, associate professor, full professor and the head of the chair.

Worked as a full professor at the Chair of Higher Mathematics at the Donetsk National Technical University. Taught a general course on higher mathematics for the computer engineering faculty students.

Has been working as a full professor at the National Technical University of Ukraine, Chair of Mathematical Physics since September 2007. Teaches the Methods of Mathematical Physics and the Basics of the Solitons Theory courses (both at the physics and mathematics faculty), as well as a general course on higher mathematics (at the instrument department).

Co-author of well-known textbooks, such as

Higher mathematics. Complete course with examples” (Knygy Ukrainy LTD, Kyiv, 2009-2010),

A course on classical mathematics with examples” (Fizmatlit, Moscow, 2008-2009),

Methods of mathematical physics” (Vuzovskaya Kniga, Moscow, 2006).

Research interests include theoretical and mathematical physics, nonlinear mathematical physics, solitons theory. Among basic results is development on the basis of perturbation theory for the solitons theory of nonlinear dynamics of magnetic inhomogeneities in magnetic-ordered crystals with a few magnetic sublattices in external oscillating fields of different physical nature; prediction of drift of the two-phase domain structures realized at spin-reorientation phase transitions of the first kind, in the variable fields. Theoretically proved the possibility of the structural phase transitions in the ordered lattices of cylindrical magnetic domains; established the theory of the spatial stability of magnetic domains, which exist in contiguous layers of multi-layered films and that have different structural properties.

The author of more than 140 scientific works, among which are journal articles:

-    Adsorption of polymer chains at two impenetrable interfaces. JETP Letters, 2011, V. 93, No. 8, pp. 431–436.

-    Adsorption of polymer chains at penetrable interfaces. JETP, 2011, V. 112, No. 3, pp. 511–519.

-    Nonlinear dynamics of a domain wall in the fieldof a sound wave propagating in the plane of the wall. JETP, 2000, V. 91, No. 6, pp. 1198–1203.

-    Dynamics of the intermediate state and domain walls in an external oscillating magnetic field. JETP, 1997, V. 85, No. 4, pp. 748-754.

-    Nonlinear dynamics of domain walls in the field of an acoustic wave. JETP, 1994, V. 79, No. 4, pp. 622-626.

-    Structural phase transitions in lattices of magnetic bubbles. JETP Letters, 1994, V.59, No. 7, pp. 488-492.

-    Domain-wall drift in weak ferromagnets. JETP, 1993, V. 76, No. 1, pp.82-88.

-    Domain-wall drift in antiferromagnets. JETP, 1992, V. 74, No. 4, pp. 731-734.

-    Domain-wall and domain-structure dynamics in weak ferromagnets. Physical Review B, 1999, V.59, № 10, P.6966-6973.

-    Domain walls motion in antiferromagnets in microwave fields. Physical Review B, 1994, V.49,
№ 14, P.9608-9612.

-    Phase transitions  in bubble lattice under temperature lowering. Journal of Applied Physics, 1994, V.75(10), P.6092,

-    Induced motion of domain walls in multiferroics. Journal of Physics: Condensed Matter, 2009, V.21, P.176003(6pp).

-    Dynamics of domain walls in ferrimagnets in the field of an arbitrary polarized acoustic wave. Journal of Physics: Condensed Matter, 2000, V.12, № 13, P. 3119 –3129.

-    Domain wall dynamics in ferrite’s in an external oscillating magnetic field. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 1995, V.146, P.323-334.

-    Electric field induced drift motion of domain walls. Ferroelectrics, 1994, V.162, P.293-298.

-    Dynamics of domain walls in weak ferromagnetswith a quadratic magnetoelectric interaction. Physics of the Solid State, 2012, V. 54, No. 1, pp. 84–90.

-    Effect of an AC magnetic field on the steady-state magnetization distribution in a weak ferromagnet. Physics of the Solid State, 2008, V. 50, No. 1, pp. 84–90.

-    Frequency dependence of the amplitude of domain-wall oscillations in an acoustic wave field. Physics of the Solid State, 2005, V. 47, No. 11, pp. 2089–2094.

-    The dynamics of domain walls in an easy-plane magnet in the field of an acoustic wave. Physics of the Solid State, 2003, V. 45, No. 1, pp. 124–129.

-    Drift of domain walls of the ab type in weak ferromagnets. Low Temp. Phys. 28, 877 (2002); doi:10.1063/1.1531390 (3 pages).

-    Features of the nonlinear dynamics of domain walls in ferrimagnets. Low Temp. Phys. 27, 125 (2001); doi:10.1063/1.1353703 (5 pages)

-    Dynamics of ab-type domain walls in magnets with quadratic magnetoelectric interaction. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2011, V.75(8), pp. 1110–1112.

-    Dynamics of large‑scale magnetic inhomogeneitiesin seignette‑magnetics with linear magnetoelectric effect. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2009, V. 73(7),
pp. 902–904.

A member of the doctor (candidate) of science dissertation research evaluation committee at the Donetsk Physics and Technology Institute (The National Academy of Sciences of Ukraine). A member of the organizing committee of the International Scientific and Technical Conference on Applied Mathematics and Mechanics at the Sevastopol National Technical University (The Ministry of Education and Science of Ukraine).

Awards and recognitions: Soros Emergency Grant (1993); New York Academy of Sciences membership (1995); Soros Associate Professor (1996); Marquis Who's Who in the World reference (16th-21th Edition).

h Index = 2