Б А Х Т І Н А Г А Л И Н А П Е Т Р І В Н А

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичної фізики

Закінчила Далекосхідний Державний університет з відзнакою в 1971 році (спеціальність «математика»); кандидат фізико-математичних наук з 1976 року (спеціальність - 01.01.01 – математичний аналіз; тема дисертаційної роботи «Варіаційні методи і квадратичні диференціали в задачах про неперетинні області»); вчене звання доцента кафедри віщої математики одержала в 1984 році. Працює в НТУУ «КПІ» з 1978 року; 2006 - 2011 роки – директор (за сумісництвом) науково-методичного центру «Системного аналізу і статистики» НТУУ «КПІ» ( сайт http://aist.kpi.ua ).

Напрями наукової діяльності:

- геометрична теорія функцій комплексної змінної (екстремальні задачі і варіаційні методи комплексного аналізу); фундатор напряму екстремальних задач для неперетинних областей з вільними полюсами;

- педагогічні науки (розробка інноваційних проектів і програм та методології, методики і технологій викладання дисциплін математико-інформаційного напряму, орієнтованих на специфіку спеціальності майбутніх фахівців в контексті синергетичної парадигми, в системі вищої інженерної освіти);

- інноваційне управління вищим навчальним закладом дослідницького типу згідно концепції сталого розвитку.

Має понад 170 наукових праць, в тому числі 1 монографію та 1 навчальний посібник:

Бахтіна Г.П. Тополого-алгебраїчні структури та геометричні методи в комплексному аналізі (російською мовою) / Бахтін О.К., Бахтіна Г.П., Зелінський Ю.Б. // Праці Ін-ту математики НАН України

(Математика та її застосування). - 2008. – Т.73. - 308 с.

Бахтина Г.П. Применение элементов сварочной специализации при изучении высшей математики: [Учеб. пособие для техн. вузов ]/ Г.П. Бахтина; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Киев, Политехн. ин-т. -198 с. Ил. 20 см. Киев: УМКВО.-1988.

Деякі наукові праці за останні 5 років (2010-2015):

Бахтіна Г.П. Математика як «щеплення» проти «кліповості» інформації та «колажу» сучасного мислення / Г.П. Бахтіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – Луганськ: Вид-во Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Альма-матер. – 2010. - №1(188). – С.144-155.

Бахтіна Г.П. Математична освіта в технічному університеті дослідницького типу в контексті змін наукової раціональності / Бахтіна Г.П. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 23 / Редкол. І.Я.Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. – С.374-378.

Бахтіна Г.П. Інноваційне управління процессами діяльності науково-педагогічних працівників у системі технічного університету / Бахтіна Г.П., Бахтіна Н.О. //Современные достижения в науке и образовании: сб. трудов IV Междунар.науч. конф., 11-18 сент. 2010 г., г.Будва (Черногория). – Хмельницкий: ХНУ, 2010. – С.3-5.

Бахтіна Г.П. Проблеми розвитку математичної освіти в контексті інноваційних стратегій / Бахтіна Галина Петрівна //Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: збірник матеріалів третьої Міжнародної наукової конференції (26-29 квітня 2010 р., м.Суми). – Суми: СОІППО, 2010. – Т.II. – С.232-235.

Бахтина Г.П. Разделяющее преобразование и оценки для внутренних радиусов взаимно непересекающихся областей и открытых множеств // Бахтина Г.П., Денега И.В. //Комплексний аналіз і течії з вільними границями / Відп. Ред. Ю.Б.Зелінський , О.К.Лимарченко // Зб. Праць Ін-ту математики НАН України. – 2010. - Т.7, №2: - Київ: Ін-т математики НАН України, 2010. – С.187-195.

Бахтіна Г.П. Феномен «мобінгу» в середовищі викладацького складу ВНЗ в умовах реформування системи освіти / Бахтіна Г.П. //Современные достижения в науке и образовании: сб. трудов V Междунар. науч. конф., 27 сент.- 4 окт. 2011 г., г.Нетания (Израиль): в 2 т. – Хмельницкий: ХНУ, 2011. – С.17-20.

Бахтіна Г.П. Міждисциплінарні курси магістерської подготовки майбутніх фахівців в галузі управління в системі технічного університету / Бахтіна Г.П. // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського (Збірник наукових праць). Спецвипуск «Сучасні тенденції у педагогічній освіті і науці України та Ізраілю: шляхи до інтеграції». – Одеса: ПНПУ ім. К.Д.Ушинського, 2012. – С.13-20.

Бахтіна Г.П. Магістерська підготовка та курси за вибором студента в системе технічного університету / Г.П. Бахтіна // Вісник Луганського націщнального університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - №18(277) вересень 2013. Частина 1. – Луганськ: Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». -2013. – С.60-67.

Бахтіна Г.П. Розв'язання проблеми безсуб'єктності в управлінні діяльністю педагогічних працівників ВНЗ в контексті концепції сталого розвитку / Бахтіна Г.П. // Современные достижения в науке и образовании: сб. тр. VIII Междунар. науч. конф. , 28 апреля – 5 мая 2013 г., г.Париж (Франция). – Хмельницкий: ХНУ, 2013. С.100-103.

Бахтина Г.П. Решение проблем математической подготовки в техническом университете исследовательского типа в контексте синергетической парадигмы / Бахтина г. П. // Двадцатая международная конференция «Математика. Компьютер. Образование», Международная школа-конференция «Биофизика сложных систем. Анализ и моделирование», Пущино, 28 января-2 февраля 2013 г.: Тезисы. – Выпуск 20. – АНО НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»: Москва-Ижевск, 2013. – С.281.

Бахтина Г.П. Научная работа студентов: от квазипрофессиональных задач по математике до реальных междисциплинарных проектов / Г.П.Бахтина // Девятые Курдюмовские чтения «Синергетика в общественных и естественных науках»: материалы Международной междисциплинарной научной конференции с элементами научной школы для молодежи / Отв. За выпуск: Г.П.Лапина, Ю.В.Козловская. – Тверь: Твер. гос. Ун-т, 2013. – С.301-302.

Бахтіна Г.П. Викладання математичних дисциплін у технічному університеті в реаліях постмодерну / Бахтіна Г.П. // Наука и образование: сб. тр. V Междунар. науч. конф., 3-11 января 2014 г., г. Хайдусобосло (Венгрия). – Хмельницкий: ХНУ, 2014. – С.60-64.

Бахтіна Г.П. Про деякі нерівності в теорії неперетинних областей / О.К. Бахтін, Г.П. Бахтіна, В.Є.В’юн // Актуальні проблеми математичної фізики та їх застосування / Відп. ред.: В.І.Герасименко, О.Л. Ребенко // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2014. – Т.11, №1: - Київ: Ін-т математики НАН України, 2014. – С.141-152.

Бахтіна Г.П. Оцінки добутків внітрішніх радіусів областей в задачах про екстремальне розбиття комплексної площини / Г.П.Бахтіна, В.Є.В’юн, І.Я.Дворак // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. -2015. – Т.12, №2. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2015. С.115-123.

Бахтіна Г.П. Математична складова професійної підготовки майбутніх управлінців в технічному університеті: компетентносний підхід / Бахтіна Г.П. // Наука и образование: сб. тр. VIII Междунар. науч. конф., 27 июня- 6 июдя 2015 г., г.Берген (Норвегия). – Хмельницкий: ХНУ, 2015. С.50-52.

В 2010-2015 роках працювала на факультеті соціології і права та інженерно-хімічному факультеті НТУУ «КПІ». Створений інтегрований комплекс дисциплін «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика». «Математичні методи оптимізації управління» (бакалавріат) та «Основи страхової справи» і «Математичне моделювання систем підтримки прийняття рішень» (магістратура) безпосередньо враховує специфіку спеціальності майбутнього фахівця в галузі соціології, соціотехнологій, державного,соціального та організаційного управління. Науковий керівник магістерських дисертацій на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра «Адміністративного менеджменту». Навчальні та робочі програми дисциплін «Вища математика 1 та 2», «Додаткові розділи вищої математики 1 та 2», «Вища математика» та «Спеціальні розділи вищої математики» для майбутніх фахівців з екології та технології рослинних полімерів, розроблені згідно сучасних вимог компетентносного підходу в освіті та реалізації в начальному процесі методології математичної компететності, спрямованої, зокрема, на врахування специфіки спеціальності студентів.

Засновник та науковий керівник (з 2000 року) секції « Математика 21 століття: “Математичне та комп’ютерне моделювання соціально-економічних та екологічних процесів і систем”» традиційних Всеукраїнських науково-практичних конференцій студентів та аспірантів «Дні науки ФСП» факультету соціології і права НТУУ «КПІ». В 2010-2015 роках під науковим керівництвом доц. Бахтіної Г.П. студентами ФСП та ІХФ ( 1 -5 курсів) зроблено понад 100 доповідей, надруковано понад 30 тез доповідей в матеріалах конференції .

 

математичний аналіз (з 1976 року)